ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.hk
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
.com.hk
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
.cn
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.com.cn
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.net.cn
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.org.cn
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.asia
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
.com
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.net
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.org
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.at
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
.asn.au
HK$ 500
2 سال
HK$ 500
2 سال
HK$ 500
2 سال
.com.au
HK$ 500
2 سال
HK$ 500
2 سال
HK$ 500
2 سال
.id.au
HK$ 500
2 سال
HK$ 500
2 سال
HK$ 500
2 سال
.net.au
HK$ 500
2 سال
HK$ 500
2 سال
HK$ 500
2 سال
.org.au
HK$ 500
2 سال
HK$ 500
2 سال
HK$ 500
2 سال
.be
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
.biz
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
.bz
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
.cc
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
.ch
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
.co
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
.cx
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
.de
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.es
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
.eu
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
.fm
HK$ 900
1 سال
HK$ 900
1 سال
HK$ 900
1 سال
.fr
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
.gy
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
.im
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
.in
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
.co.in
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.firm.in
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.gen.in
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.ind.in
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.net.in
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.org.in
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
HK$ 150
1 سال
.info
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
.io
HK$ 650
1 سال
HK$ 650
1 سال
HK$ 650
1 سال
.is
HK$ 850
1 سال
HK$ 850
1 سال
HK$ 850
1 سال
.it
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
.jp
HK$ 700
1 سال
HK$ 700
1 سال
HK$ 700
1 سال
.kr
HK$ 500
1 سال
HK$ 500
1 سال
HK$ 500
1 سال
.la
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
.lc
HK$ 400
1 سال
HK$ 400
1 سال
HK$ 400
1 سال
.li
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
.limited
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
.lu
HK$ 400
1 سال
HK$ 400
1 سال
HK$ 400
1 سال
.ltd
HK$ 380
1 سال
HK$ 380
1 سال
HK$ 380
1 سال
.me
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
.mn
HK$ 550
1 سال
HK$ 550
1 سال
HK$ 550
1 سال
.ms
HK$ 500
1 سال
HK$ 500
1 سال
HK$ 500
1 سال
.my
HK$ 500
1 سال
HK$ 500
1 سال
HK$ 500
1 سال
.nu
HK$ 400
1 سال
HK$ 400
1 سال
HK$ 400
1 سال
.com.nz
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
.net.nz
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
.org.nz
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
.pm
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
.pro
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
.pw
HK$ 100
1 سال
HK$ 100
1 سال
HK$ 100
1 سال
.re
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
.ru
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
.se
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
.sg
HK$ 600
1 سال
HK$ 600
1 سال
HK$ 600
1 سال
.sx
HK$ 500
1 سال
HK$ 500
1 سال
HK$ 500
1 سال
.tf
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
.tl
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
.top
HK$ 180
1 سال
HK$ 180
1 سال
HK$ 180
1 سال
.tk
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
.tv
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
.tw
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
.com.tw
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
.idv.tw
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
.org.tw
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
HK$ 350
1 سال
.co.uk
HK$ 300
2 سال
HK$ 300
2 سال
HK$ 300
2 سال
.us
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
HK$ 200
1 سال
.vc
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
.wf
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
HK$ 250
1 سال
.ws
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
HK$ 300
1 سال
.yt
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال
HK$ 450
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains